DATOS IDENTIFICATIVOS

En cumprimento co deber de información recollido en artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: a empresa titular do dominio web é “ Promove, Consultoría e Formación,  SLNE” (en diante Promove), con domicilio para estes efectos en “ Praza de  Ultreia, nº2 3º B. 15704 Santiago”, número de C.I.F.: 70184882 rexistrada no Rexistro Mercantil de Santiago de Compostela. Correo electrónico de contacto: info@promoveconsultoria.gal do sitio web.

PERSOAS USUARIAS

O acceso e/ou uso deste portal de Promove atribúe a condición de PERSOA USUARIA, que acepta, desde o devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

USO DO PORTAL

www.promoveconsultoria.com proporciona o acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en diante, “os contidos”) na internet pertencentes a Promove ou aos seus licenciantes aos que a PERSOA USUARIA poida ter acceso. A PERSOA USUARIA asume a responsabilidade do uso do portal. Dita responsabilidade esténdese ao rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos.

No devandito rexistro a PERSOA USUARIA será responsable de achegar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, á PERSOA USUARIA pódeselle proporcionar un contrasinal da que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial da mesma. A PERSOA USUARIA comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos (como, por exemplo, servizos de chat, foros de discusión ou grupos de noticias) que  Promove ofrece a través do seu portal e con carácter enunciativo pero non  limitativo, a non empregalos para (i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou  atentatorio contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de  Promove, das súas empresas provedoras ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) tentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutras persoas usuarias e modificalas, manipular as súas mensaxes.  Promove, creadora do sitio web, resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade das persoas, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a muller, a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación. En calquera caso,  Promove non será responsable das opinións vertidas polas persoas usuarias a través de foros, chats e outras ferramentas de participación.

PROTECCIÓN DE DATOS

Promove cumpre coas directrices da Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, o Real Decreto 1720/2007 do 21 de decembro polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica e demais normativa vixente en cada momento, e #ver por garantir un correcto uso e tratamento dos datos persoais da persoa usuaria. Para iso, xunto a cada formulario de solicito de datos de carácter persoal, nos servizos que a persoa usuaria poida solicitar a  Promove, fará saber á persoa usuaria da existencia e aceptación das condicións particulares do tratamento dos seus datos en cada caso, informándolle da responsabilidade do ficheiro creado, a dirección da entidade responsable, a posibilidade de exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, a finalidade do tratamento e as comunicacións de datos a terceiros no seu caso.

Así mesmo, Promove informa de que dá cumprimento á Lei 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico e solicitaralle o seu consentimento ao tratamento do seu correo electrónico con fins comerciais en cada momento.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Promove por si ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidade de Promove ou ben das súas licenciantes.

Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de Promove. A PERSOA USUARIA comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de Promove. Poderá visualizar os elementos do portal e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. A PERSOA USUARIA deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado nas páxinas de Promove.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

Promove non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas  maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

MODIFICACIÓNS

Promove resérvase o dereito de efectuar, sen aviso previo/previo aviso, as modificacións que considere oportunas no seu portal, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu portal.

LIGAZÓNS

No caso de que en www.promoveconsultoria.com dispuxésense ligazóns ou hipervínculos cara a outros sitios da internet,  Promove non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contidos. En ningún caso  Promove asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitios da internet.

Igualmente, a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

DERECHO DE EXCLUSIÓN

Promove resérvase o dereito para denegar ou retirar o acceso ao portal e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de aviso previo/previo aviso, a instancia propia ou dun/a terceiro/a, a aquelas persoas usuarias que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.

XENERALIDADES

Promove perseguirá o incumprimento das presentes condicións, así como calquera utilización indebida do seu portal exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN

Promove poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen.

A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras.

LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN

A relación entre  Promove e a PERSOA USUARIA rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos xulgados e tribunais da cidade de Santiago de Compostela (A Coruña).